Reklam Filmi

Reklam Filmi

Reklam Filmleri bir firmanın kimliğini ortaya koyması sebebiyle bu konuda Profesyonel Bakılması gerekmektedir.
Reklam filmleri firmanın bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları, kurumsal duruşunu, piyasa itibarını, yeni çıkarttığı ürünü bir anda ön plana çıkarabilir.

Reklam filmi nedir?,
Reklam Tanıtım Filmi nedir?,
İmaj Reklamı nedir?,
KMK MEDYA işin teknik terimler karmaşası ve maddi aşamalar listesini sıralamaktan daha önce bilgilendirme görevini kendine vazife edinmiştir.

Reklamın Tanımı ve Özellikleri
Günümüzde reklam, pazarlama iletişiminin hem işletmeler hem de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgusu durumuna gelmiştir. Zira hızla değişen pazar koşulları, rekabetin günden güne artması sonucu benzer malları üreten bu çok sayıdaki firmaların başarısı büyük ölçüde pazarlama iletişimi elemanlarını ne kadar profesyonelce ve ne kadar rasyonel kullandıklarına bağlıdır. Durumu işletmeler açısından ele aldığımızda üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciye duyurulması, pazarda yer alan aynı tür mal ve hizmetlerin çokluğu yüzünden tüketicinin, o işletmenin ürettiği mal veya hizmeti tercihi seçmesi için ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması açısından reklamın büyük katkıları vardır. Yine işletmeler açısından reklam, en elverişli pazarların bulunması ve onların sermayelerini verimli alanlara yatırmalarını teşvik eden bir araçtır.Tüketici gözüyle reklam ise; pazarda kendi ihtiyacına cevap veren yığınlarca ürün arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmeti nereden, nasıl, ne fiyatla sağlayabileceği ve ne şekilde kullanacağı konusunda bilgi aldığı, günümüz yaşam biçiminde tüketiciye yardımı olan bir araçtır.

Reklamın Amaçları
Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. İşletme, malların tüketici nezdinde fayda-maliyet dengesini reklam yoluyla işletme açısından daha karlı olacak biçime dönüştürmüş olur. Ancak bu amaca ulaşmak için reklamın hedef aldığı tüketici kitlesine ulaşması, mesajlarını bu kitleye verebilmesi gerekmektedir, bu da reklamın öncelikle iletişim amacını yerine getirmesiyle mümkün olabilir.
Reklamdan beklenen başlıca amaç; üreticinin pazara sunduğu malın satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden malın Pazar tarafından var olan talebini arttırmaktır. Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere ikiye ayrılır.
Kısa vadede reklam, tüketicileri motive edecek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır.
Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal ya da hizmeti tanıtarak tüketiciye getireceği avantajlar ile yararlarını göstererek o mal ya da ürüne yönelik talep yaratmayı amaçlar. Reklam ister uzun vadede, ister kısa vadede satış amacı taşısın, her iki durumda da ortak noktalar bulmak mümkündür:
1 Tüketiciye haber ve bilgi vermek.
2 Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak.
3 Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak.
4 Mal ya da hizmete yönelik talebi arttırmak.
5 Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.
Reklamın iletişim ve satış amaçları esas amaçlardır. Ancak bu amaçlardan başka üretici firmaların reklam yaparken elde etmek istedikleri bazı özel amaçları da vardır. Genel amaçlar dışında kalan ve kısa dönemde gerçekleşmesi beklenen firmanın o dönem içerisinde içinde bulunduğu bazı problemleri çözmeye yönelik özel amaçları şöyle sıralamak mümkündür:
1 İşletmenin saygınlığını sağlamak.
2 Kişisel satış programını desteklemek.
3 Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek.
4 O sektörde genel talebi arttırmak.
5 Malı denemeye ikna etmek.
6 Malın kullanımını yoğunlaştırmak.
7 Malın tercihini devam ettirmek.
8 İmajı doğrulamak ya da değiştirmek.
9 Alışkanlıkları değiştirmek.
10 İyi hizmeti vurgulamak.
11 Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek.
12 İşletmenin prestijini arttırmak.
İşte günümüz Pazar yapısında yer alan ya da pazara yeni girmeyi hedefleyen her firmanın reklam faaliyetleri yürütmesine ve şirket bütçelerinden bu faaliyetler için milyarlarca para ayırmasının nedeni bu belirtilen amaçları gerçekleştirmektir.

İşletmelerin Reklam Yapmaktaki Amaçları
a) Satışların artmasını sağlamak: Reklamlar yoluyla tüketicilerin satın alma güdüleri harekete geçirilerek belirli bir mala karşı olan talebi yükseltip satışların artması gerçekleşecektir.
b) Aracı işletme sağlamak: Etkin reklamı yapılan mala olan talebin artacağı fikirden yola çıkılarak, bu alıcısı bol olan malı satmak isteyecek aracıların artması sağlanacaktır.
c) Fiyat-talep esnekliğinin azaltılması ve marka bağımlılığı sağlamak: Kısa dönemde reklamın etkisiyle fiyatlardaki değişmelerden mala olan talebin etkilenme derecesi azaltılacak ve markaya bir bağımlılık yaratılacaktır.
d) Aracı işletmelere satışlarda yardım sağlamak: Günümüzde en ufak satış yerlerinde bile yüzlerce marka ve çeşitli mal satışa sunulmaktadır. Dolayısıyla satıcıların bu mallara ilişkin her alıcıya bilgi vermesi çok zordur. Reklamı yapılan mal ve markaların alıcıya tanıtımı yapılmış olacağından, aracılar daha rahat çalışabileceklerdir.
e) Birim maliyetlerin düşürülmesini temin etmek: Reklamları vasıtasıyla piyasaya daha iyi nüfuz eden mallar zamanla piyasalarında genişlemeye yol açarak işletmelerinin çalışma kapasitelerinin artmasına sebep olacak ve birim maliyetlerinde bir düşme sağlanarak yüksek oranda rantabiliteye ulaşılacaktır.
f) Kalite garantisi vermek: Uzun ve etkin reklam kampanyaları yoluyla tüketici kitleler bıktırılmadan, piyasaya sunulan mal ya da markaların kalite açısından güvenilir olduğu belirlenecektir.
g) Toplum yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak: Evvelce fiyatları nedeniyle alım gücü yüksek, dar bir kitleye hitap eden malların reklam sayesinde daha devamlı kitlelerce alımına yol açılacak, üretim miktarındaki artış fiyatlarda nispi bir düşüş yaratacak ve geniş kitlelerin o mala sahip olmalarından dolayı toplum yaşam standartlarında bir yükselme sağlanacaktır.
h) Aracı işletmeleri teşvik etmek: Reklam konusunu oluşturan mal ve ya markaların aracı işletmeleri, söz konusu birimleri daha cesaretli ve arzulu bir şekilde satacaklar, hatta o mal ve ya markayı işletmelerinde bulundurmaktan gurur duyacaklardır.
i) İşletme çalışmalarını teşvik etmek:yapılan reklamlar sayesinde tanınmış, malı, markası ve ya hizmeti beğeni kazanmış olan işletmelerin saygınlığı daha da artmakta, böylelikle üretimi yapan personel, teknik kadro ve yönetici kadro istekle çalışacaklardır.
j) Kredi olanaklarının arttırılmasını sağlamak: Piyasada etkinliği olan ve bunu yaptığı reklam kampanyalarıyla tüm çevreye iyi duyuran işletmeler ulusal ve uluslar arası sermaye piyasalarından daha rahat ve geniş kapsamdaki krediler alabileceklerdir.

Reklam Kurgusu
Televizyon reklamcılığı, sınırlı zamandan dolayı mesajın hızlı ve anlaşılır bir biçimde iletilmesi gereken bir görsel türdür. Bundan dolayı reklam filmleri daha fazla yazı ve görüntü efekti, daha yoğun ve etkili müzikler içerir; görüntüler genellikle diğer TV yapımlarına göre daha hızla akar. Reklamların kurguları da yayın süresiyle kıyaslanmayacak kadar uzun sürebilir.
Bir reklâm filminin hazırlanmasında senaryo belirlendikten sonra, “storyboard” adı verilen ve çizgi romana benzeyen karakalem çizimleri yapılır. Reklam filminin çekiminde ve kurguda sıraya konmasında, bu çizimlerdeki kamera çekim açıları ve çekim ölçekleri dikkate alınır. Reklamın kurgusu yapılırken de eldeki görüntüler storyboard’taki sıraya göre kurgulanır. Görüntünün üzerine gerekli müzik, efekt, yazılar ve animasyonlar eklendikten sonra reklam yayına hazır hale gelir.

Reklamlar